Kontakt

Redemptoristé © 2024

Hledat domov v Ježíšově Srdci

01/07/2024

Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš." Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce." Ale Ježíš mu řekl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé." (Mt 8,18-22)


Pán Ježíš nás někdy oslovuje v "nevhodnou dobu". V čase, kdy se nám to vůbec nehodí, tak jako toho člověka, který měl pochovat svého otce. Jít pochovat otce v Izraeli znamenalo nejenom zařídit konkrétní pohřeb, ale také převzít odpovědnost za další život rodiny. Jinými slovy, dotyčný člověk by kvůli rodinným povinnostem nemohl následovat Ježíše tak, jak si to Pán přál.

Ježíš také nás vyzývá k následování, kdy se nám to lidsky nehodí. Bůh však má mít absolutní přednost před každým lidským plánem.

Jít za Ježíšem znamená nemít tady na světě domov. Naším domovem je Božské Srdce a jeho láska, která domov vytváří. Následovat Ježíše znamená zanechat pohodlí svých zažitých zvyklostí a vstoupit do prostředí nového pohledu na svět, na druhé i sám na sebe. Je to neustálé kráčení, dozrávání až k plnosti, kterou nás Bůh obdaruje na věčnosti.

Pán Ježíš se v ničem pozemském neuvelebil. Ani v žádné lidské nauce, ani na žádném místě. Jeho domovem je "být s Otcem", hledat ho celým srdcem  a plnit jeho vůli.

Domácím prostředím Ježíše je jeho království, království pokoje, odpouštějící a milosrdné lásky. Nemáme se tedy vnitřně uvelebit v ničem, ale stále hledat a plnit vůli nebeského Otce.

Naslouchejme dnes Pánu a snažme se s láskou a ochotou plnit poslání, ke kterému nás volá. Pro někoho to je znovu se vnitřně vrátit k rodině, před kterou utíká. Pro jiného je to zase najít si více času pro Pána, kterého zanedbává, když se přespříliš věnuje svým koníčkům nebo kvůli rodině zanedbává svůj duchovní život. Pro řeholníky a kněze to může znamenat vroucnější odevzdání se Bohu v modlitbě a misijní práci. Co si přeje od nás Bůh dnešní den?


Pane Ježíši, chceme Tě následovat celým srdcem.

Obdaruj nás milostí odvahy zanechat všeho, co by nám překáželo na cestě za Tebou.

Daruj nám blízký a hluboký vztah k tobě, ať zakusíme a také rozdáváme lásku tvého srdce do našeho okolí. Amen.