Kontakt

Redemptoristé © 2024

Jít v Ježíšově Duchu a přinášet uzdravení

11/07/2024

Ježíš řekl svým apoštolům: "Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.

Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu.

V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje! A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám.

A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám: V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a gomorské než takovému městu." (Mt 10,7-15)


Apoštol je ten, kdo přebývá s Ježíšem, má osobní zkušenost z Božího působení ve svém životě a zasažen Boží láskou, uzdravený Božím milosrdenstvím, jde a svým životem ohlašuje realitu Boží existence a jeho touhy, aby lidé přijali to nejdůležitější uzdravení.

Také dnešní den nás posílá Ježíš k našim nejbližším, k lidem, s kterými se setkáme. Svým postojem jim máme ohlásit, že se přiblížilo Boží království. To sám Bůh se přibližuje ke každému z nás. Nejdříve my sami se nechme uzdravit Ježíšem z nemocí našeho egoismu a učiňme dnes něco dobrého pro naše bližní. Ať je to opravdu konkrétní skutek lásky, kus času, který s bližním prožijeme kvůli němu samému. Očišťujme se přítomností Ježíše od malomocenství našich hříchů, abychom mohli prozářit život těch, kteří potřebují světlo čistého svědomí.

Vyhánějme dobrým slovem zlé duchy zoufalství a beznaděje, kteří chtějí přesvědčit naše bližní, že nemá cenu žít. Shánějme si nové poklady, které nezničí inflace, neukrade zloděj, nezničí zub času, a které nás neoberou o drahocenný čas s Bohem. Přinesme dnes kus pokoje do našich domovů.


Přijď, Pane Ježíši a dej, ať to dnešní den žijeme. Amen.