Kontakt

Redemptoristé © 2024

Křest - dar nového života

15/04/2024

Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh."

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království."

Nikodém mu namítl: "Jak se může člověk narodit, když je starý? Přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna a narodit se."

Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." (Jan 3,1-8)


Ne všichni farizeové a zákoníci byli proti Ježíšovi. Nikodém, jeden z nich, hledal pravdu a uznal, že Ježíš přišel od Boha. Pán mu však připomíná, že skutečné přijetí pravdy o Bohu i o životě se rodí na základě obmytí z hříchů, které dává Bůh novým způsobem - křtem a přijetím Božího Ducha, který vytváří v člověku ochotu přijmout pravdu.

Křest, který ustanovil Ježíš Kristus, je ponořením se do vody, která je symbolem obmytí od hříchů. Je to ponoření do Kristova utrpení, předání svých hříchů a hříšnosti Bohu. Ve svatém křtu jsou člověku odpuštěny všechny osobní hříchy a mocí Kristovy poslušnosti a vydanosti na smrt kříže jsme vyňati z temnoty dědičné viny, která bránila člověku přebývat s Bohem a prožívat s ním hluboké přátelství.


Pane Ježíši, děkuji ti za dar křtu, kterým si mě přiblížil ke svému Otci.

Děkuji ti za tvé utrpení, krev a smrt na kříži,

kdy jsi vynahradil všechny dluhy způsobené mými hříchy.

Děkuji ti, Pane, za tvé zmrtvýchvstání, za dar nového života,

který mi dáváš ve svém svatém Duchu.

Dej mi, Pane, opravdovou poslušnost

všem tvým vnuknutím,

ať se jednou setkám s tebou ve tvém království

a navěky zůstanu s tebou. Amen.