Kontakt

Redemptoristé © 2024

Nechat se uzdravit Ježíšem k oslavě Boha

09/07/2024

K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: "Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!" Ale farizeové tvrdili: "Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů."

Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."

(Mt 9,32-38)


Ježíš Kristus přichází rozvázat pouta naší duše. Dokáže zasáhnout tam, kde my jsme bezmocní, byť se hodně snažíme. My si nedokážeme odpustit své hříchy, zahladit tresty, škody námi způsobené. Ježíš přichází, aby rozvazoval nespravedlivá pouta, uzdravoval nás, abychom nebyli němí, ale celým životem mluvili o Bohu a jeho lásce.

Ježíš také rozvazuje od spravedlivých pout, od spravedlivého vězení v temnotě duše, které si svými hříchy zasloužíme. Jeho spravedlnost je jiná, než ta lidská. Kristus nás přichází ospravedlnit a obnovit světlo života naší duše. V něm můžeme nalézt pokoj svědomí, protože jeho láska dávající se jako výkupné za nás, nekonečně převyšuje velikost našich hříchů.

Dnešní den k nám Ježíš přichází, přichází do naší vesnice, do našeho města, do našeho příbytku - a především - do našeho srdce. Vyjděme mu vstříc s celou naší bídou i naší snahou. Otvírejme mu dveře naší duše, pozvěme ho dál a poprosme, ať v nás neustále přebývá a cítí se jako doma. Přenechme mu klíče od našeho "já", naslouchejme mu v událostech, v hlasu naší přirozenosti, v jeho evangeliu, v tichém hlasu jeho Ducha - v dobrých vnuknutích. Tak nastoupíme proces našeho uzdravení a svým životem budeme mluvit o jeho moci, lásce a slávě.


Pane Ježíši, Synu Boží,

přijď a mocí své lásky uzdrav mé srdce.

Často jsem němý,

neumím nebo nechci říci dobré slovo,

zapomínám pochválit své bližní,

zahleděn do sebe neumím ani chválit

nebeského Otce za dary, které mi dal.

Přijď a otevři mé smysly duše,

dej mi svého svatého Ducha,

ať vidím tvá díla, ať slyším tvá slova

a ať začnu žasnout nad tvou láskou.

 

Amen.