Kontakt

Redemptoristé © 2024

Opětovat Bohu jeho lásku

02/05/2024

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila." (Jan 15,9-11)


Ježíš zakouší lásku svého Otce, je Otcem plně přijímán, respektován, obdarováván. Otec dává svému Synu svobodu a důvěru a Ježíš tuto důvěru svého Otce opětuje. Jak je Boží Syn milován, tak nás miluje on sám. Plně nás přijímá, obdarovává, pečuje o nás, chce vstoupit do vzájemnosti vztahu lásky, kde vládne upřímnost, dobrosrdečnost, takt, radost, vzájemné naslouchání a také pravda, ve které objevujeme nejen skutečnost o Bohu, ale také o sobě. Na základě této pravdy pak narůstá úžas nad tím, že tak veliký, nezávislý od nás, vše přesahující Bůh nás přijímá a chce se s námi sdílet. Jak velmi nepoznaná je tato láska Boha k nám!

Kdybychom zakusili velikost této lásky na chvilku v našem vnímání, naše přirozenost by to nezvládla. Bůh nám svou lásku zjevuje postupně, dává znaky této své blízkosti a přijetí. Duchovní život spočívá na hledání Boha, nalézání jeho lásky k nám, přijímání této lásky a na proměně touto láskou. Mluvíme vlastně o působení Ducha svatého.

V našem životě bychom měli dozrávat do toho, co platí o Božím Synu. Jako Boží Syn miluje nás, tak my máme milovat jeden druhého. Je proto důležité tuto Boží lásku konkrétně ve svém životě zachytit. To poznání je možné. Nechme si Bohem očišťovat náš duchovní zrak a začněme se zaměřovat v životě k zachycení této Boží milující přítomnosti.


Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, obdaruj mě odvahou zanechat všechno,

co překáží poznávání tvé přítomnosti v mém životě.

Dej, ať zrakem mé duše zachytím volání tvé lásky,

její velikost, reálnou přítomnost v každé chvíli mého života.

Dej, ať uvěřím v tebe, milujícího Boha.

Pokud budu mít strach z této tvé blízkosti,

přijď ty sám, ať před tebou neutíkám.

Dej mi, prosím, milost, ať začne narůstat

má láska ke všem lidem. Amen.