Kontakt

Redemptoristé © 2024

P. Jozef Novák na misiích v Březnici

23/04/2024

P. Jozef Novák, který působí také v Břežanech, má především na starosti misie na Slovensku a v Čechách. O tom, jak probíhaly misie v Březnici, kde byl také P. Jozef se svými spolubratry, napsala přímá účastnice.

 

Článek paní Ing. Bc. Marie Hrdinové, přímé účastnice misií, které zrealizovali redemptoristé

P. Jozef Novák (Tasovice), P. Jan Kuník (Svatá Hora), P. Beneš (Praha) a laičtí spolupracovníci, zvláště misijní spolupracovník  Josef Koleňák z Krhovic a mládež z Příbramska a okolí.

 

Farní misie „ad intra“ ve farnosti Březnice u Příbrami

 

U hlavního vchodu do březnického kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského je umístěn misijní kříž opatřený štítkem s textem připomínajícím misie v roce 1931. Informace o nich jsou také zaznamenány ve farní kronice. V neděli 21. dubna 2024 byl po 93 letech slavnostně požehnán další, nově zhotovený, misijní kříž. I ten bude připomínat významnou farní událost.

Duchovní správce farností spravovaných z Březnice, P. Jozef Gumenický, přišel na podzim roku 2023 s myšlenkou uspořádat ve spolupráci s Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristy – farní misie. Po domluvě byly naplánovány na třetí velikonoční týden od 14. do 21. dubna. Do příprav se zapojili nejen farníci z Březnice, ale i z farností Mirovice, Tochovice, Chraštice a širokého okolí.

Týdenní program byl zahájen v neděli 14. dubna mší svatou pro všechny farnosti, po které následovalo příjemné posezení u kávy a čaje s redemptoristy ve farní zahradě. Farníci uvítali možnost bližšího seznámení s P. Jozefem Novákem a P. Janem Kuníkem. Příjemnou atmosféru setkání podpořilo i teplé jarní počasí, naplno kvetoucí jabloně a barevné tulipánové záhony. Nedělní podvečer byl věnován dvěma odděleným pobožnostem, od 16 hodin pro ženy a od 18 hodin pro muže.

Farníci se od pondělí do středy scházeli na slaveních mše svaté s misijním kázáním na témata Hřích, Obrácení, Ježíš – dárce života.  Po mších následovaly diskusní posezení na faře s otci redemptoristy, ke kterým se připojil spolubratr P. Petr Beneš, který také moderoval dvě diskuse na téma Posmrtný život a Církev.

Středeční a čtvrteční dopoledne využil misijní tým k návštěvě seniorů v domácnostech a v domovech pro seniory v Březnici a v Mirovicích, kde s obyvateli slavil eucharistii a zájemcům udělil svátost nemocných.

Ve čtvrtek dopoledne společně udělili svátost nemocných dalším zájemcům z farností a večer se konala eucharistická slavnost s adorací. Při páteční mši svaté s tematickým kázáním o lásce obnovilo celkem 15 manželských párů své manželské sliby. Následovala modlitba chval, kterou hudebně doprovázeli mladí lidé z březnické farnosti a okolí.

Dopolední program v sobotu byl určen pro děti, večerní kázání bylo věnováno Panně Marii – Matce ustavičné pomoci. Po celý týden měli zájemci možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Slavnostním vyvrcholením farních misií „ad intra“ – „dovnitř“ byla hojně navštívená nedělní mše svatá s požehnáním misijního kříže. V úvodu autor návrhu MgA. Jan Brotánek ze Sedlice popsal přítomným svou ideu, podle které kříž navrhl. Vyzdvihl slovo Trojice, které se pokusil ztvárnit ve svém díle. Břevno z dubového dřeva nese symbolicky znázorněné Kristovo tělo, které je tvořeno třemi vrstvami smrkových desek. Každá deska je slisována také ze tří vrstev materiálu. Trojice představuje živý vztah lásky Otce, Syna a Ducha Svatého a Boží nekonečnost, která zahrnuje i naše vztahy, propojené v mezifarním společenství. Kovové svorníky desek jsou umístěny v místech Kristových ran. Kříž dotváří nápis MISIE 2024 a logo březnické farnosti.

Na závěr mše svaté poděkoval duchovní správce P. Jozef Gumenický nejen všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a průběhu misijního týdne, ale i všem kteří svojí přítomností na bohoslužbách i na misijních setkáních pomohli rozvíjet společenství březnického farního regionu a pozval všechny účastníky k závěrečnému rozloučení s otci misionáři ve farním sále.

„Na začátku byla myšlenka, nápad. Děkujeme vám, otče Jozefe, že jste ji dál rozvíjel a podařilo se Vám do našeho farního společenství pozvat misionáře, kteří nás povzbudili ve víře. Děkujeme i vám, otcové redemptoristé, že jste nám předali sílu být místem křesťanského svědectví našemu okolí a předávat svědectví své víry a naděje,“ uvedla zástupkyně všech farníků při závěrečném poděkování.

Nový misijní kříž bude trvale umístěn na chodbě do sakristie a farních prostor, aby všem procházejícím připomínal dubnové misie roku 2024.

 

Zpracovala: Ing. Bc. Marie Hrdinová