Kontakt

Redemptoristé © 2024

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

26/03/2024

Když Ježíš seděl se svými učedníky, v duchu se zachvěl a s důrazem prohlásil: "Amen, amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí." Učedníci pohlíželi jeden na druhého v rozpacích, o kom to říká.

Jeden z jeho učedníků ležel na Ježíšových prsou, ten, kterého Ježíš miloval. Šimon Petr na něj kývl a vybídl ho: "Zeptej se, kdo to je, o kom to říká." On se naklonil k Ježíšovým prsům a zeptal se ho: "Pane, kdo je to?" Ježíš odpověděl: "Ten je to, komu podám omočené sousto." A vzal sousto, omočil ho a podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. Po tom soustu vstoupil do něho satan.

Ježíš mu pak řekl: "Co chceš udělat, udělej rychle." Z ostatních, kteří byli u stolu, nikdo nerozuměl, proč mu to řekl. Poněvadž Jidáš spravoval pokladnu, mysleli někteří, že mu Ježíš nařídil: "Nakup, čeho potřebujeme na svátky", nebo aby dal něco chudým. On pak vzal sousto a hned odešel. Byla noc.

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: "Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, ale jak jsem řekl židům, říkám teď i vám: Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.

Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu, tam za mnou teď nemůžeš jít; půjdeš však za mnou později." Petr mu řekl: "Pane, proč nemohu jít za tebou už teď? Svůj život za tebe položím!" Ježíš mu odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." (Jan 13,21-33.36-38)


Asi se divíme, jak je možné, že učedník se rozhodl zradit svého mistra a Pána. Musíme si však dát otázku. Byl Jidáš ještě Kristovým učedníkem? Možná mávneme rukou nad našimi malými hříchy. Člověk je dynamická bytost. Vnitřní stagnování je postupným úpadkem. Nakupením menších hříchů, kterých nelitujeme, otupujeme svědomí a člověk má tendenci se posouvat dál a dál. Kde a kdy se v Jidášovi objevila myšlenka zradit Pána, není známo. Známo je, že za peníze udal Ježíše, který mu projevil úplnou důvěru a vybral si ho mezi své nejbližší. Menší krádeže připravili půdu pro svatokrádež.

Petr měl odhodlání, miloval Krista jako svého Pána a  Božího Syna. Ježíš si ho vybral za toho, kdo bude stmelovat apoštolský sbor, kdo bude viditelným pilířem společenství církve. Jak zdrcující musela být pro něj Ježíšova předpověď: "Třikrát mě zapřeš".

Naše odhodlání nestačí, nestačí ani naše láska k Bohu. Vždyť se podobá ranní mlze, která se každou chvilku může rozptýlit. K lásce potřebujeme Boha samotného, být neustále s ním, prosit o tuto lásku v pokoře srdce. Ve vědomí soběstačnosti se duchovní život může velmi rychle zhroutit.


Pane Ježíši, odpusť nám všechny naše zrady,

kterých jsme se dopustili přes veškerá naše dobrá odhodlání.

Dej nám pokorné srdce neustále hledající sílu u tebe samého. Amen.