Kontakt

Redemptoristé © 2024

Přiblížilo se nebeské království

10/07/2024

Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.

Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. (Mt 10,1-7)


Každý křesťan se stává křtem a svátostí biřmování také apoštolem. Apoštol je svědek Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Svědčí o živém Bohu, o Božím Synu milosrdném, laskavém, odpouštějícím. Svědčí svým životem, ve kterém se setkává s Kristem v osobní modlitbě, ve svatém přijímání, v dalších svátostech, v událostech života, v utrpení i radosti. Ve svém životním hledání díky přítomnosti svatého Ducha postupně Boha nalézá, Ježíše poznává a nechává se jím uzdravovat od svých hříchů, špatností, zlých sklonů a nechává Krista růst ve svém životě.

Ti, kteří věří v Ježíše Krista dostávají od něj milost, aby skrze jeho jméno vymítali démony a uzdravovali. Všude tam, kde přichází Kristova láska, je zlo nabouráváno a přemáháno. Sv. Pavel v jednom ze svých listů píše, že ne každý dostává dar vymítat démony, uzdravovat; ne každý je učitelem nebo má dar proroctví. Ale každého vybízí, aby usiloval ještě o vzácnější cestu - a vyzpíval hymnus na lásku:

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne." (1 Kor 1-8)

Takovou láskou budeme vyhánět démony a budeme uzdravovat lidi kolem nás a budeme šířit nebeské království.


Pane Ježíši, daruj nám milost, ať jsme tvými apoštoly každý ve svém prostředí. Ať lidé na základě našeho života začnou tebe hledat a po tobě toužit. Amen.