Kontakt

Redemptoristé © 2024

Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

07/05/2024

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nyní jdu k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: `Kam jdeš?' Spíše je vaše srdce plné zármutku, že jsem vám to pověděl. Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu: že ve mne nevěří; ze spravedlnosti: že odcházím k Otci a už mě neuvidíte; ze soudu: že vládce tohoto světa je už odsouzen." (Jan 16,5-11)


Ježíš nás svým slovem připravuje na seslání Ducha svatého, tajemné Boží osoby. V dnešní části evangelia o něm mluví jako o Přímluvci. Duch svatý v nás rozlišuje dobro od zla, Boží svět od světa, ve kterém vládne duch temnoty. Boží duch nás usvědčuje z hříchu, z hříšného chování a povzbuzuje ke správnému životu.

V daru svátosti biřmování na nás neopakovatelně sestoupil Boží duch,

  • vede nás k plnosti poznání Krista
  • prohlubuje a připomíná slova Ježíšova v běžném životě, abychom se podle nich řídili
  • dává  milost modlitby a to i tehdy, kdy my sami nejsme schopni se modlit
  • vede nás k pravdě života a k sjednocení našeho svědomí se slovem Božím
  • přimlouvá se za nás nevyslovitelnými vzdechy, které vychází přímo z pulzujícího Božího života
  • pojmenovává dobro a zlo, odděluje pravdu od lži, vede nás k pravdivosti a naplnění naší lidské identity
  • dává nám milost víry v  Ježíšovo milosrdenství, vede nás k vyznání hříchů
  • v Duchu svatém se prohlubuje zkušenost setkání se samotným Ježíšem, který nám dává poznávat svého Otce
  • díky Duchu svatému se stáváme svědky Ježíše zmrtvýchvstalého, který nás oživuje v eucharistii k novému způsobu života

 


 

S ochotou poprosme o příchod Ducha svatého:

 

Přijď, ó Duchu přesvatý,

rač paprsek bohatý,

světla svého v nás vylít.

Přijdi, Otče nebohých,

dárce darů přemnohých,

rač nám mysli osvítit.

 

Božský utěšiteli,

něžný duších příteli,

rač nás mile zotavit.

V práci libý pokoji,

smiřiteli v rozbroji,

rač nás v pláči utišit.

 

Světlo duši blažící,

srdce v tebe věřící,

rač milostně naplnit.

Člověk bez tvé pomoci

slábne a je bez moci,

vše mu může uškodit.

 

Viny z duší našich smaž

a vyprahlá srdce svlaž,

raněné rač vyhojit.

Srovnej, co je zkřiveno,

zahřej, co je studeno,

a nedej nám zabloudit.

 

Rač nás, v tebe věřící,

vroucně tebe prosící,

dary sedmi podělit.

Uděl v cnosti prospěchu,

v smrti dodej útěchu,

a dej v radost věčnou vjít.

Amen.