Kontakt

Redemptoristé © 2024

Radost z Boží štědrosti

22/05/2024

Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem." Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi." (Mk 9,38-40)


Také nám se může stát při pozorování druhých, jak konají dobro v Ježíšově jménu u jiné církevní denominace, že pocítíme takovou divnou žárlivost, rozhořčení. Tak například jak je to možné, že ten člověk, který odešel z kněžství, oženil se a teď vyhání démony, koná exorcismy a přivádí druhé lidi k Bohu?

Za touto naší tichou žárlivostí se může skrývat:

- naše touha vyniknout v Boží službě

- smutek, že někomu se daří více oslovit druhé a že je lepší než my

- zraněná ješitnost, kdy jsme si mysleli, že to či ono umíme nejlépe

 

Možná podobně to měli v srdci i apoštolové, když viděli někoho "cizího", který konal v Ježíšově jménu zázraky, dokonce vyháněl démony.

Bůh a jeho Duch svatý je svobodný ve svém jednání. Zcela nezištně rozdává své dary všem lidem. Dokonce Nebeský Otec žehná dobrým i zlým. Ve svém evangeliu nás Ježíš nabádá, abychom byli takoví, jaký je jeho Otec - abychom byli svatí. A výsadou Boží svatosti je štědrost.

Člověk by měl mít velkou radost, když někdo Boží mocí koná dobro. Zároveň se máme snažit my sami konat Boží skutky - milosrdenství, shovívavost, laskavost, dobré slovo, uzdravující dotek osobní přítomnosti, když to druhý potřebuje, a mnoho jiného. Tak bude moci Boží láska zaplavit svět.

Překonávejme ve svém srdci pokušení k nekonstruktivní kritice vůči jiným vyznáním, sousedům, známým. Toto kritizování někdy může vycházet z toho, že nečiníme to, co bychom měli. Možná ve své farnosti málo žijeme ve vzájemné lásce, která nechybí menším "sborům" u jiných vyznání.

 

A tak je dobré si uvědomit, že

- i já jsem Bohem milován

- že i já mohu pracovat pro Boží království tak, jak umím

- že mohu v úspěchu druhých hledat inspiraci pro Boží úspěch v mém životě

- že se mohu učit svobodě srdce, které nelpí na úspěchu, ale které má v sobě lásku k Bohu a k lidem


Radujme se z každého dobra, které dnes uvidíme kolem sebe, a které budeme moci vykonat také my sami. Vždyť to můžeme konat díky Boží štědrosti a lásce.