Kontakt

Redemptoristé © 2024

Rozumět Boží vůli

21/05/2024

Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.

Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší.

Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech. "Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal." (Mk 9,9-37)


Ježíš k nám mluví. Sděluje nám někdy záležitosti, kterým nerozumíme. To naše "nechápání" Boží vůle může vyplývat z mnoha skutečností. V dnešním evangeliu se popisuje situace, kdy učedníci sice Ježíše slyšeli co říká, ale nerozuměli mu. Měli myšlenky úplně jinde. Nesetkali se s Ježíšem. Neměli pozorné srdce, ochotné skutečně Bohu naslouchat. Místo toho byli plní předhánění se jeden před druhým.

Bohu někdy nerozumíme, protože když se jdeme modlit, často máme na mysli pouze své záležitosti, své vidění věcí. Bůh mluví o lidských záležitostech, o těch nejdůležitějších - ale z jeho pohledu. My mluvíme o svých "lidských" záležitostech, jenomže často je to zaměřeno jenom na nás samotné a na splnění našich přání.

Dříve, než budeme prosit za sebe, v duchu se podívejme Kristu do očí, jak se on dívá na náš život. Uvidíme v jeho pohledu příval jeho milosrdné lásky, ve které nám chce odpustit naši pýchu, sebestřednost, vnitřní povyšování se nad druhé, nepřijetí samých sebe, srovnávání se s druhými a mnoho a mnoho jiného, co nám brání zamilovat si Boží vůli.

Tímto pohledem si nás chce očišťovat k tomu, abychom si ho všimli v běžných událostech života, zvláště v našich bližních, v těch nepatrných, které často ve svých plánech přehlížíme.


Vědomě dnes přijměme svou rodinu, každého člena zvlášť  - před milujícím pohledem Krista.