Kontakt

Redemptoristé © 2024

Snažit se vytvářet jednotu

16/05/2024

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.

Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich." (Jan 17,20-26)


Našemu Pánu nejde o nějakou jednotnou "masu" bez individuality, okleštěnou o bohatství jednotlivých osob bez osobního názoru a různorodosti osobních darů. Vždyť to by nás nestvořil tak rozdílné co se týče povah, osobního tajemství a originality. To, co máme společné je fakt lidského srdce, které je stvořeno na obraz Boží a které je schopno lásky, která je v Bohu. Tento Boží život - láska sama - sjednocuje, vytváří vzájemnost, porozumění, vzájemné obohacování se tím, co v sobě můžeme rozvíjet a čím si jeden druhému můžeme sloužit.

Dnešní den se sami sebe zeptejme, jak můžeme posloužit tím, kým jsme. Co mohu udělat z lásky k bližnímu, z lásky k Bohu. Někdy "učinit" znamená především najít si na druhého čas, trávit s ním chvilky, kdy mohu poznávat jeho originalitu, snažit se vstoupit do prostoru, ve kterém žije a přijmout druhého jako dar v jeho neopakovatelnosti.

Udělejme si čas na své bližní, zvláště na ty, s kterými žijeme.


Pane Ježíši, daruj nám tu jednotu,

o kterou jsi se pro nás modlil.

Dej nám svého Svatého Ducha!

Dej, ať jsme s tebou, s nebeským Otcem

v milujícím souladu.

Dej, ať zachytíme ve svém srdci

tu velikou touhu tvého Srdce,

které po nás touží

a chce pro nás to nejlepší,

tedy věčnou lásku,

která se může stát i naší láskou.

Přijď Duchu svatý, přijď!