Kontakt

Redemptoristé © 2024

Udělejme kariéru láskou, která slouží

29/05/2024

Učedníci byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš pospíchal před nimi; byli zaraženi a následovali ho s bázní. Vzal si stranou zase svých Dvanáct a začal jim mluvit o tom, co na něj čeká:

"Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se mu posmívat a plivat na něj a zbičují a zabijí ho, ale po třech dnech vstane."

Tu k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: "Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme."

Odpověděl jim: "Co chcete, abych pro vás udělal?"

Řekli mu: "Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici."

Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?"

Oni mu odpověděli: "Můžeme!"

Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno."

Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a na Jana.

Ježíš si je zavolal a řekl jim: "Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny." (Mk 10,32-45)


Ježíš pospíchá završit své dílo. Je hnán Duchem svatým, touhou spasit svět. Ví, co ho čeká a nechce se vyhnout utrpení a smrti. Předpovídá svým učedníkům také své zmrtvýchvstání. Bere si stranou svých Dvanáct, aby je zasvětil do vůle svého Otce.

Chce jim v předstihu oznámit, co se bude dít, aby neztratili odvahu a naději. Také říká o třech dnech, které budou mezi jeho smrtí a zmrtvýchvstáním.

My však vidíme apoštoly, jak s bázní a úzkostí následují Ježíše. Není to průvod radosti, není to "klasická" misijní cesta, na kterou si zvykli. Neprožívají atmosféru povznesené radosti ze zázraků a Boží moci. Je jim najednou předkládáno to, čemu nerozumí. Pochopili, že se blíží završení Ježíšovy činnosti. A tak si to vykládají po svém, dokonce dva z nich si chtějí zajistit ministerská křesla v Božím království.

My lidé máme tendenci uchránit sami sebe i své bližní před utrpením, bolestí a smrtí. Životní události však někdy vyžadují radikální postoj proti zlu, vyjádření svého životního přesvědčení, které vychází z Boží vůle a to i tehdy, kdy z toho koukají problémy a utrpení konfrontace s druhými.

Zkusme dnešní den prožít v ochotě naslouchat Bohu, přijímat i nepříjemné skutečnosti. Při jakémkoli pokušení si vzpomeňme na dnešní evangelium, kdy Ježíš pospíchá spasit svět, ponořit se do křtu utrpení a smrti, protože si nás zamiloval nekonečnou láskou. Nedělejme kompromisy s lákadly tohoto světa, abychom v odpírání zlých nabídek  obdrželi od Pána sílu k pokoře a služebné lásce. To je pravá velikost a skutečná "kariéra", kterou můžeme udělat v Božím království.


Pane Ježíši, obdaruj mě milostí,

ať zvláště dnešní den ochotně sloužím druhým

dary, které mám od tebe.

Dej, ať se učím "dávat život" v maličkostech,

v lásce k druhým,

ať už půjde o kus osobního času,

zaangažování se pro společné dobro,

nebo přebývání s tebou v osobní modlitbě. Amen.