Kontakt

Redemptoristé © 2024

V Ježíši Kristu přijímat nový život

20/04/2024

Židé se mezi sebou přeli a říkali: "Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?"

Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky." Tak mluvil, když učil v synagoze v Kafarnau. (Jan 6,52-59)


Může se stát, že se mše svatá stane bezduchým zvykem, pouze jedním bodem programu našeho života, stereotypem, ve kterém se vytratí vnímání její podstaty. Když se řekne "přijímání", nebo "svaté přijímání", někdo si už rutinně představí neděli, povinnost jít do kostela, přijetí bílé Hostie, krátké pomodlení se k Ježíši a tečka.

Pán Ježíš nám dnes vysvětluje podstatu mše svaté - eucharistie. Kdo věří v Ježíše a nepřijímá jeho slova, nebude  mít v sobě život. Boží Syn posouvá vztah k němu ještě dál. Kdo se nebude živit tělem Ježíše Krista a nebude přijímat jeho krev, která v sobě ukrývá moc jeho vítězné lásky na kříži, nebude mít sílu ve svém životě žít Kristova slova, nebude v něm život věčný.

Kdo přijímá Ježíšovo tělo a krev, ten má v sobě věčný život a ten život je hluboký vztah lásky, který proudí mezi Bohem Otcem a Božím Synem Ježíšem. Přijímáním eucharistie jsme vtahováni, přijímání do vzájemnosti Nejsvětější Trojice. Začíná v nás pulzovat Ježíšova krev, Ježíšův život, Ježíšova láska, jeho milosrdenství, trpělivost, laskavost, ochota milovat nepřátele, odpouštění, pokora, sebeovládání. Přijímáním Ježíše s láskou a pokornou prosbou o obrácení, odpuštění hříchů, o posílení lásky, sám Kristus proměňuje naše srdce kamenné na srdce skutečně plně lidské i Božské. Pokud chceme pouze svojí silou žít dobrý život, daleko se nedostaneme. Dobrý je jenom Bůh. Přijímáním Boha máme podíl na jeho dobrotě, životě i věčnosti.

Smysl pokrmu a nápoje eucharistie je v tom, že jejich přijímáním žijeme z Ježíše, tak jako on žije z Otce. Ježíšovým pokrmem byla láska k jeho Otci, která se projevovala úplným splynutím jeho vůle s vůlí Otcovou.


Pane Ježíši Kriste, obdaruj mě prohlubováním lásky k tobě,

ať tě s důvěrou přijímám v eucharistii.

Dej, ať svaté přijímání je pro mne osobním setkáním s tebou,

ponořením se do tvých svatých ran,

do tvého zmrtvýchvstání.

Ať svaté přijímání je přijímáním tebe

a každého tvého slova,

podle kterého budu řídit svůj život.

Proměň můj pomíjející život,

život egoismu, život bez lásky,

proměň ho v život, který v sobě nese

věčnost důvěrného darování se tobě,

věčnost ochotného přijetí tvého pohledu,

věčnost radostného zapojení se do tvých plánů,

věčnost ochotného naslouchání

a poslouchání toho, co si přeješ. Amen.