Kontakt

Redemptoristé © 2024

Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

06/05/2024

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli.

Vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si - až jednou ta chvíle přijde - vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl." (Jan 15,26-16)


Vydat svědectví znamená mít zkušenost a pak o tom mluvit. Jak se můžeme setkat s Ježíšem, když jsme ho neviděli a nežili v době, kdy jako člověk žil na zemi? Skutečné setkání nastává, snažíme-li se vstoupit do tajemství osoby druhého ve vzájemné lásce a také se snažíme rozvíjet tento vztah. Krista můžeme milovat podle jeho slova, když budeme plnit to, co říká, zvláště nové přikázání lásky, které nám sdělil: "Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás."

Vydat svědectví i v pronásledování - k tomu potřebujeme dar Ducha svatého, který nás bude v pronásledování posilovat a bude skrze nás vydávat svědectví o živém a zmrtvýchvstalém Kristu i před našimi nepřáteli.

Tímto svědectvím má být celý náš život, který žijeme s láskou podle Ježíšova slova.


Pane Ježíši, dej nám sílu svědčit o tobě každý den,

a obdaruj nás milostí, ať ti zůstaneme věrni

v každém pronásledování. Amen.