Kontakt

Redemptoristé © 2024

Vykročit za Ježíšem

18/05/2024

Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: "Pane, kdo tě zradí?" Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?"

Ježíš mu odpověděl: "Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj!"

Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: "Nezemře", ale: "Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?"

To je ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal - a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané. (Jan 21,20-25)


Někdy se v dobré snaze příliš staráme o Boží působení v druhých lidech. Ježíš zve Petra, aby vykročil na životní cestu, ke které ho určil. Nejde o to, abychom neměli zájem o život jiných a jejich potřeby. Musíme si však dát pozor, abychom nevstupovali tam, kde je výslovně Boží prostor v srdci našich bližních. Každé správné duchovní vedení, doprovázení, přátelství a blízkost, nechává druhým svobodu, dává plný prostor Bohu a originalitě povolání, která se v druhém člověku skrývá. Za naší domnělou péči, zájmem o druhého nebo za ochotou pomoci, se často skrývají naše tendence předělávat druhé podle našeho obrazu.

Důležité z dnešního evangelia je pro nás Ježíšův hlas: "Ty mě následuj!" Ježíš se dnes dotýká právě naší originality, naší životní cesty a našich možností přijmout a projevovat jeho lásku. Pak se budeme na druhé dívat s vědomím, že o ně se Pán stará stejně a svým Duchem rozvíjí také jejich život a oni tak mohou posloužit také nám svou originalitou.


Prosme o příchod Ducha svatého, aby nám daroval milost, abychom vykročili na cestu života s Ježíšem:

Sestup na nás, Duchu svatý,

s darem všech svých milostí,

ať tvé lásky žár bohatý

stráví naše slabosti.

Moudrost tvá svět řídí celý,

Duchu svatý, Těšiteli,

moudrosti nám uděl dar,

dej všem našim pracím zdar.

Tys posvětil ohněm, Pane,

národů všech jazyky,

dej, ať ve všech srdcích plane

zákon lásky veliký.

Vírou, pravdy Učiteli,

osvěť rozum zatemnělý,

bychom cíl svůj poznali,

vůli tvou vždy konali. Amen.