Kontakt

Redemptoristé © 2024

Vystavit se Boží lásce

14/05/2024

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě." (Jan 17,1-11)


Apoštolové byli často fascinováni, když viděli Ježíše jak odchází do ústraní modlit se ke svému Otci a přebývat s ním. A ještě větší fascinaci prožívali, když ho viděli přicházet, jak z něj číší Boží majestát, tichost, pokora, láska, horlivost pro dobro, osobní zájem o každého člověka.

Naštěstí nám sv. Jan evangelista zachytil jednu z Ježíšových modliteb, jak při poslední večeři se modlí ke svému Otci, otevřeně popisuje, o čem a jak si s ním povídá. Je to zároveň modlitba za nás, za dar věčného života pro každého z nás.

Věčný život je v poznání lásky Otce k nám, v přijetí této lásky, ve které proudí věčný život - Duch svatý.

Ježíš ve své modlitbě mluví o svém pozemském poslání, které završil. Přišel jako ten, který zjevil pravdu o Bohu, o člověku, o světě, o realitě. Pravda je jenom jedna. A tu apoštolové přijali a zvěstovali dalším a ti z generace na generaci, až se zvěst o pravdě dostala k nám.


Ve chvilce ticha nechme působit Ježíšovu modlitbu na sebe, na naše smýšlení, na naši duši, tělo, na náš život, na život našich drahých. Staňme se i dnešní den svědky Boží lásky, která na nás z Ježíše i od nebeského Otce proudí. Chvilku setrvejme v Boží milující přítomnosti a pak vykročme naplňovat své životní povolání.