Kontakt

Redemptoristé © 2024

Zůstat Bohu věrným až do konce

13/05/2024

Učedníci řekli Ježíšovi: "Teď mluvíš otevřeně, a ne obrazně. Nyní víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě kdo na něco ptal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha." Ježíš jim odpověděl: "Nyní už věříte? Hle, přichází hodina - ano, už je tu - kdy se rozprchnete, každý do svého domova, a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět." (Jan 16,29-33)


Učedníci reagovali na Ježíšova slova, která jim říkal při poslední večeři. Ježíš jim řekl:

"To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci." (Jan 16,25-28)

Skutečně uvěřit a neustále věřit Bohu je dar Ducha svatého. Můžeme mít jakékoli osobní odhodlání, podobně jako apoštolové, a při sebemenším pronásledování se naše víra bez Boha může zhroutit, podobně jako první pronásledování apoštolů skončilo jejich útěkem od Ježíšova kříže. V tom davu, který provázel Ježíše na Golgotu, se apoštolové báli, že si je někdo všimne a že je udá farizeům a zákoníkům. Jediný Jan apoštol zůstal pod křížem.

Naše víra není silná sama o sobě. Potřebujeme neustále prosit, volat, přímo křičet k našemu Pánu, aby nás zachoval ve své blízkosti, aby nám daroval věrnost, aby nám utvořil srdce skutečně milující a hledající Boha.


Pane Ježíši, naše víra je slabá

a bez tvé pomoci rychle může zemřít.

Přijď s mocí svého svatého Ducha,

obnovuj naše nitro neustále svou přítomností.

Dej nám pravou, věčnou, neustále rostoucí

lásku k tobě i ke tvému Otci!

Zůstaň s námi zvláště tehdy,

budou-li na nás dorážet

různá pokušení, která by nás

chtěla od tebe vzdálit.

Při náporu pronásledování

zůstaň s námi, ať vydáme svědectví

věrnosti a lásky k tobě až do konce. Amen.